Sunday, 20 July 2014

Charya ghar

طوﻃﻲ ﮔﻞ ﺩﻩ ﺑﻴﺮﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺭﺍﻏﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﭼﮍﻳﺎ ﮔﻬﺮ ﻛﻲ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﻮ
_
ﺩﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﮔﻞ ﮈﻳﻮﭨﻲ ﺩﺍ ﻭﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺮﺭﻩ
ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﺳﺮﻣﻦ ﺍﭼﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻲ
_
ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﺩﻩ ﭘﻨﺠﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺍﻛﻲ ﺩﻩ ﺷﻴﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭﻩ
_
ﺩﻩ ﺩﻭﺍﮌﻭ ﭘﻨﺠﺮﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﺰ ﻛﻲ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭﻩ
_
ﻳﻮﻩ ﻭﺭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ
ﺷﻴﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮﻱ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻲ
_
ﺍﻭﺱ ﺩﻱ ﺍﻭﻳﺮﻳﺪﻭ ﺍﻭ ﺷﻮﺭ ﻱ ﺟﻮﮌ ﻛﮍﻭ
_
ﺑﭻ ﻣﻲ ﻛﮍﻱ ___ ﺷﻴﺮ __ ﺷﻴﺮ __ ﺷﻴﺮ
_
ﺷﻴﺮ ﺯﺭ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻠﻪ ﺩ ﺩﻩ ﻏﻮﮒ ﺗﻪ ﻧﺰﺩﻱ ﻛﮍﻩ ﺍﻭ
ﻭﻳﻞ ﻱ ﻭﺭﺗﻪ ﭼﻲ
_
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻮﻛﺮﮮ ﻧﻪ ﺍﻭﺯﻱ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﻩ
ﺯﺍﻥ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﺑﺎﺳﻲ

0 comments:

Post a Comment

 

©2013 Pukhto SMS