Saturday, 16 November 2013

Peryaanكرايه دار : ما اوريدلي دي چي دي كور كي پيريان دي او روح ورته هم رازي ؟؟
.
.
.
.
مالك مكان : نه يره دا هسي خبره ده
زما پخپله دولس كاله اوشو
.
چي
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مڑ شوي يم

Sunday, 20 October 2013

Pukhto jabaله طرفه ڈى ايس پى چرسى خان
يو انگرير پيخور كي اوتر اوتر گرزيدو، د هوٹل لار تي غلطه شوي وهه،
مخي له ورله خوالدار قل قلاخان او سپاهى طوطي گل ورغلل
د هغوى نه ي په انگلش تپوس اوكو خو هغوى په انگلش سه پوخيدل،
بيا ي تري اردو كي تپوس اوكو خو پوهي نه شو 
تردي چي چينى، جاپانى او فرانسيسى ژبه ي ورته اويله خو هغوى له د پختو نه علاوه بله ژبه نه ورتله
انگريز سر خكته كو او روان شو،
طوطى گل قل قلاخان ته ويل،سر جى مونگ له هم نوري ژبي زده كول پكار دى، چي كم از كم چاله جواب خو وركوو كنه

خوالدار قل قلاخان ورته ويل، پريده مڑه دي انگريز له ٹولي ژبي ورزى، نو سه توره ي اوكڑه، د بوتل په شان گرزى
اصل ژبه خو زمونگ پختو ده چي هر چا له ورزى.

Lewanayد یو سڑی خزہ سختہ ناجوڑہ وہ.خاوند تہ ی اوے، 
کہ زہ مڑہ شوم نو تہ بہ سہ کے؟ 

خاوند: زہ خو بہ لیونے شم.

خزہ: بلہ خزۂ خو بہ نہ کےکنہ ؟ 

خاوند: د لیونو سہ پتہ لگی..

Saturday, 19 October 2013

Pardaيو كس جماعت كي ٹير واچو، نو ملا ويل:

ٹيز كه هرچا اچولي وى خو تاسو ٹول دوباره اودس اوكے، چي په هغه كن پرده راشى،

ٹولو دوباره اودس اوكو او چي كله مونز اوشو نو طوطى گل اودريدو او ويل ي

زه ستاسو د ٹولو ڈيره شكريه ادا كوم،
چي تاسو په ما پرده واچوله.
.

Ramanda ke malgaru ma katmal newaly dy


ﺮﺍﻣﻨﮉﮦ ﮐﮯ ﻣﻠﮕﺮﻭ ﻣﺎ ﮐﭩﻤﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ. 

ﭘﮧ ﺩﻭ ﮔﻮﺗﻮ ﻣﮯ ﻫﺴﮯ ﭘﮧ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ.

ﭘﮧ ﮐﭧ ﮐﮯ ﻣﮯﺩﮦ ﺷﭙﮯ ﻟﮑﮧ ﺩ ﻏﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ.

ﺩﮦ ﺑﺮﯾﺘﻮﻧﮧ ﻣﮯ ﺳۂ ﺭﻧﮕﮧ ﭘﮧ ﭼﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ

ﺭﺍﻣﻨﮉﮦ ﮐﮯ ﻣﻠﮕﺮﻭ ﻣﺎ ﮐﭩﻤﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ..

Sumra khkule Mazigar day


Sumra khkule Mazigar day 

Wah Wah
1 Zal Bya Sumra Khkule Mazigar Day . . . . Starge De Kaar Na kai lala Da Kho shpa da.............

Da bal cha mobileطوطى گل ملگرو سره ناست وو ٹولو چرس سكل

دي كي په ميز باندي پروت موبايل اوكڑنگيدو،طوطى گل اوچت كو، هيلو سوك؟

د هغه طرف نه جينے وه،

ويل ي هيلو جانو،
تا چي د پلار نه كومي پيسي پٹي كڑي وي او ما سره دي ايخي وي د هغي نه زه شل زره اولگوم د سرو زرو والے اخلم

طوطى گل: او واخله دي كي د تپوس سه ضرورت دي

جينے: زان له به اختر له جامي هم واخلم، په دوه زره جوڑه ده

طوطى گل: او او واخله دري سلور واخله

ملگرو ورته ويل، هلكه ليوني شوي ي سه؟ جوڑ اثر ي درباندي اوكو

طوطى گل: ليوني نه يم خو دا موبايل چي د چا دي   

Da marr kedo tareeqyد مڑ كيدو دري طريقي

1: سگرٹ سكل شروع كه،
ديرش كاله كي به مڑ شي،

2: پوڈر شروع كه، لس كاله كي به زے ته اورسي
,
,
,
,
,
3: چا سره ريشتوني مينه اوكه،
په ژوندوني به مڑ شي,

Khaza au khawandخزی خاومد ته ووی چی رازه کنه چی په گآڈی کی په چکر لاڑ شو کنه
او ڈرایونگ به زه کومه
خاوند : خه چی ته ڈرایونگ کی نو بیا خو زو به په کار car کی او رازو به په اخبار کی

Tuesday, 15 October 2013

Double sawariهلكان په موٹرسايكل روان وو، په لار كي پوليس والا اودرول ورته ي ويل

ڈبل سوارى باندي بنديز دي او تاسو سلور كسه سواره روان ي

هلكان خيران شو 
كوم كس چي موٹر سايكل چلوو، هغه زر شاته اوكتل او ملگرو ته ي اووي
,
,
,
,
,
دله گانو هغه پينزم سه شو

Speeدو سپی وو یو دا خار یو دا کلی
دا کلی سپی خه صحت مند وو او دا خار سپی ڈیر کمزورے
یو ورز دا کلی سپی خار ته راغلے او دا خار سپی ته یی اووی چی ته خو ڈیر کمزورے شوے یی دلته سه ته پروت ماسره کلی ته لاڑشه چی لگ خه شی
دا خار سپی ورته ووی لگ صبر اوکڑے اوس به وینی چی سه ته پروت یمه
په دی کی یو خارے مستی جینی ته ووی چی ای په تا دا پمن سپی واچومه

دا خار سپی دا کلی سپی ته اووی اؤگوره کنه سنگه چانس می اووخو

Mrra jinayیو جینے بلے ته ووی چی اله ته خو ژوندی یی دا سنگه

هغه بلے ورته ووی ولے زه سه مڑه خو نه وومه
اولنے جینے ورته اووی چی پرون دے مور مونگه کره راغلے وو زما مور ته یی ووے چی قنچی راکه لور له می غاڑه پریکومه

Faqeerفقیر : جناب 10 روپیے راکه چایے سکمه
سڑے : چایی خو په 5 ده
فقیر : په گرل فرینڈ هم سکمه کنه
سڑے : خه گرل فرینڈ ده هم جوڑه کڑےده
فقیر: نه گرل فرینڈ خو زه فقیر کڑےیمه

Mobile phoneطوطى گل ملگرو سره ناست وو ٹولو چرس سكل
دي كي په ميز باندي پروت موبايل اوكڑنگيدو،

طوطى گل اوچت كو، هيلو سوك؟

د هغه طرف نه جينے وه،

ويل ي هيلو جانو،
تا چي د پلار نه كومي پيسي پٹي كڑي وي او ما سره دي ايخي وي د هغي نه زه شل زره اولگوم د سرو زرو والے اخلم

طوطى گل: او واخله دي كي د تپوس سه ضرورت دي

جينے: زان له به اختر له جامي هم واخلم، په دوه زره جوڑه ده

طوطى گل: او او واخله دري سلور واخله

ملگرو ورته ويل، هلكه ليوني شوي ي سه؟ جوڑ اثر ي درباندي اوكو

طوطى گل: ليوني نه يم خو دا موبايل چي د چا دي   

Sunday, 1 September 2013

Sumra khkule Mazigar day


Sumra khkule Mazigar day 
Wah Wah
1 Zal Bya Sumra Khkule Mazigar Day . . . . 

Starge De Kaar Na kai lala Da Kho shpa da.............

Dengi


Yao buneri ta cha v che swat ki dengi masho der khalaq chechali di haspataluna te dak sho 


Buneri warta wai:
Da tol da ISI game dai.....

Zalzala


Pa neema shpa haza sari ta wayi

Ye sarriya pasa zlzala raghla.
Sarey: oda sha da zlzala nawa zma pa 3310 mobile messege raghlo.

Thursday, 1 August 2013

bar azamاستاذ شاگرد ته ؛ په دنیا کی سو براعظم دی

شاگرد ؛ 4 سلور

استاذ هغه سنگه او کم کم
شاگرد ؛ قاید اعظم
سکندر اعظم
مغل آعظم

او زما تره چچا اعظم

Sunday, 21 July 2013


Yaw shponke che ba roja wonewala no makham ba ye pa yawa koza ke da chele pacha achola
Da shponke da khial wo che kala 30 pache pora she akhter ba we
So wrazi pas 1 chely raghly ao pa koza ke khe dire pache kari
Makham che shponky raghly ao pache ye shmarali no la 100 hom ziate we
Shponke chaghe kre che ghark shom tabah shom da kho ghat akhter ham ter shway

Saturday, 13 July 2013

2wa kasan
په يو کوټه کښے دوه لټان پراته وو، دې يو دې بل ته اووے چه ورشه لږ بهر وګوره چه باران ودريده که نه؟
دے بل وے، وس يو سپې راغلے وو زما مخ ئے څټلو ما پرے لاس اووهلو وچ وو، نو باران ولاړ دے
لږ ساعت پس ئے دے اولني بيا دے بل ته اووے، چه دا ډيوه خو مړه{ګل} که
ده ورته وے، بيخي لږ شان تيل په کښے پاتے دي بس وس به خلاص شي په خپله به ډيوه ګل شي
لږ ساعت پس دے اولني ورته بيا اووے، ورشه دا ور بند که چه دا يخه هوا خو نه راځي کنه،
دے بل ورته وے، دا دوه کارونه درته ما وکړل نو دا يو خو ته وکړه کنه د لټ بچيه.

Monday, 1 July 2013

Plar zwai


Plar zwi ta: bache yao botal sharbat raora.

Zwi: pepsi ka merinda?

Plar: pepsi

Zwi: plastic wala ka sheshi wala?

Plar: plastic wala

Zwi: waroki ko ghat?

Plar: ni gwaram oba rawra

Zwi: sada ko da malgi?

Plar: da malgi

Zwi: yakhi ko garmi?

Plar: wahama di gwari

Zwi: Pa largi ka pa chako?

Plar: zanawara

Zwi: khar ka spai?

Plar: da makhi na mi lari sha. 

Zwi: pa manda ko pa Ro?

Plar: darzama wajnama di

Zwi: pa topak ka pa chara?

Plar: pa chara

Zwi: halala wi mi ka wahi mi pi?

Plar: khudai di zra ochawa zra mi odrido

Zwi: doctor la di bozama ka doctor rawalama.?

Tuesday, 18 June 2013

ghat tandy
ميدو کاکا د قيافه شناسي قيصه کوله، ميدو کاکا وے چې د چا فراخه او غټ تندے وي، نو هغه ډير خوش بخته وي، ما ورته يو سړے ياد کړو، ما وے ميدو کاکا د دے سړي خو دومره فراخه تندے دے او دا غريب خو دومره خوار دے، ميدو کاکا قار شو، وے دا خو راته مه يادوه، دده تندے هسے د بلوچستان صوبه ده، رقبه ئے لويه ده خو ابادي په کښے کمه ده

Jinay au halakيو هلك خپله دلربا هوٹل ته بوتله

چي روٹے ي خوڑه نو هلك ورته وي وي

جان يو خبره درته كوم،
،
،
،
،
جينے: سه خبره جان؟
،
،
،
،
،
،
هلك: زما يوي بلي جينے سره هم يارانه ده

،
،
،
،
،
،
،

Wednesday, 29 May 2013

Pa speeno speeno leachco achawal ba ye bangri

Pa speeno speeno leachco achawal ba ye bangri.
Orbal ta hum guloona ho ghuhtal ba ye bangri.
Awaz da bangriwaly chy ba porta sho kosa ke.
Da zer ba shwa kosy ta aghstal ba ye bangri.
Da khpelo sawelo sara pa lobo kotano key.
Cey kala wa wara no khersawal ba ye bangri.
Da domra lewany wa ke sada wa khudai khabar chy.
Walara loya laar key shrangawal ba ye bangri.
Nor dera mena naka wa bya hum kala na kala.
Da khpelo sawelo na petawal ba ye bangri.
Hes was ye pa hecha ne rasedelo ho FAIQA.
Chy dera ba ghusa shwa matawel ba ye bangri.
Faiq.

Wednesday, 27 February 2013

lewany

yao lewany bal lewani ta
yar mung da teeri jumai munz da sa pa woraz kary wo

bal leway:ghaleban da itwar pa wraz

Pagal

Pagal:yar sa kal yakhni sa daira sewa na da

bal pagal:mara scientdanan way che duniya chorrli kydashe mung paki murrey ta raghali u

Mashoom

Yo Mashoom Pa Park Ki Pa Bench Nast,
Da Yo Na Pas Bala Toffee Khwarhala, Nezday Nasti Yo Zanana Warta Owe,
"Sok Che Dair Khwaga Khuri, Nu Aghoi
Zar Mre" Mashoom Warta Pa Jawab Ki Wai, "Tata
Pata Da, Zama Da Niya Umar 106 Kala
Wo?" Zanana, "Aghay Ba Kha-Makha Khwaga
Dair Kam Khwarha, Kana?" Mashoom Bala Toffee Pakhula Kra Aw
Jawab Ye Warko, "Ji Na...... Aghay Ba Da Cha Pa Kar Ki Kar
Laro"

Friday, 15 February 2013

wada

Jinay: Mor Aw Plar Dwano Rata Weli De, Ka Pa De Exam Ki Fail Shoma Nu Wada Ba Rala Kai. . . .

Halak: Kha Nu Ta Warta Somra Tayari Kari Da? . . .

Jinay: Bas Yo Da Wada Jorha Aghistal Rata Pati De Nu

Tuesday, 5 February 2013

charga

یوه ورز ملا نصرالدین کره ده همسایه چرگه راغللا مولا هغه حلاله کڑه او پوستکی په ونه کی زوڑند کڑ همسایه یی چرگی پسی راغی چی زما چرگه سه شوه مولا ورته وویل چی چرگی دی واسکت اوکمیس وباسلو او دزمنگ کور نه لاڑه

Friday, 25 January 2013

buniry ao swati

yao buniry ao swati pa road rawan wo
swati:yar sa dy khyal dy serozy k na zo

Buneri:obe mara seroza ba sa time razi za che raksha k lar sho

Monday, 21 January 2013

KhudKash Bomber

KhudKash Bomber Yo Charhya'Ghar Ta Nanawato.
Aw Chagha Ye Kra, "Tasu Tolo Sara 1 Minute De, Che De Zai Na Khpay Spaki Kai"

ShamShatai(Turtle), "Wa Sta KHUDAYE Bekh Obasa, Kho Safa Owaya Che Za De Target Yum"

Sunday, 20 January 2013

Police mujrim

Police mujrim ta:ta ba sba pa 5 bje pansi kawo

Mujrim:Hahahah
Police:Wali khandy?
Mujrim:za pa 8 bje pasam

Saturday, 19 January 2013

Da Fazal plar

Once a teachr writes ”M”on d board & asks Fazal wat it is?
He says he does’nt know.
Techr: “sta plar de. Dumra darta nada pata”.
He then writes ”W” & asks Aslam wat it is?
Aslam: ”Da Fazal plar day kho khpay ye bara karri di”

KHUDAYA SANGA BA KAMAGI ZMA KHAYTA

KHUDAYA SANGA BA KAMAGI ZMA KHAYTA
DA KHU WORAZ PA WORAZ GHATAGI ZMA KHAYTA

DA YAR DOST SARA ROGHBARH KAWOLI NA SHAM
DA AR CHA SARA JANGAGI ZMA KHAYTA

PA BAZAR KI GIRZAYDAL RATA DAR GRAN DAI
DA RAKSHOO SARA TAYRAGI ZMA KHAYTA

ZA DA KHPALI KHAYTI DHAR YAM KHAFA KARHI
CHI PA HESH SHE NA MARHAYGI ZMA KHAYTA

Khat Me Da Mobile Pa Screen Zaka Darta Waliko

Khat Me Da Mobile Pa Screen Zaka Darta Waliko,

Zrra Me Darlygo Khu Pa Network Me Aitbar Na Wo…

Asal Dost

Asal Dost wo Nahi Jo ap ke Khushyo aur kamyabi me ap ke sath ho. Balke wo he jo ap ke shikast ke waqat ap ke sath beth kar ap see keh de,,,,
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Pa Sharmuno de Washarmawloooooo

Wada

Yo Wada La 2 Kasan Tale Wo
Der Sath Wosho Khu Da RujO Pata Na Lage Da Ao Kor wala Pe Pa Makha Oba Skale..

Akhir Che Dwara Tang Shu Nu Agha Obo Wala Ta Ye Owe:

Alaka Lage Ruje Rawra
Pa Marey K Me Oba Onkhate De..:-)

Football

Da Football na cha tapos ok ache
Tala har sok latey wale darkai?
Football okhandal, ao weway
“Khalqo ta gunah neshta!
Pa ma ki hawa shawe da..

Ghat MISTRI

Yo Sare Pa Lar Rawan Wo
Yo Gadi Lande Ye Spe Ode Oledo..

Nu Da Lakai Na Ye OnewO Ao Bahar Ye RakagalO Warta YeWe:

RAOZA DALAA…
Da Ta Dasi Ghat MISTRI Raghale Ye..;-)

Inam

Da Tolo na Kam SMS ralegalo bani Tasu ta Melawegi Yo Khaista 1800CC
.
.
KHARSADEZ
(\./)
/.”.)”^—;”;
\,,/”( ) \
……..//\\//

Pa Qalar Ye Chalawa Pa Running K De..

Hasi Na Zra Me Heart Attack Wonesi

ھسے نا زڑہ مے ھاڈ اٹیک ونیسی
یار چےرقیب سرہ کانٹیک ونیسی
زماچے وار راشی نو پلار ۓ راشی
غماز تامخ لکہ د کیک ونیسی
شیخ تا د مینے ڈیر چلونہ ورزی
د چا دادا بہ ۓ مسٹیک ونیسی
دےخکلی داسے حیران کڑےیمہ
لکہ چے خر پہ پچہ بریک ونیسی

Hasi Na Zra Me Heart Attack Wonesi..

Yaar Che Raqeeß Sara Contact Wonesi..

Zama Che Waar Rashe Nu Plar Ye Rashe..

Ghamaz Ta Makh Laka Da Cake Wonesi..

Shaikh Ta Da Meeni Dair ChalOna Warze..

Da Cha Dada Ba Ye Mistake Wonesi..

De Khkule Dasi Heeran Kare Yema..

Laka Che Khar Pa Picha Breek Wonesi…

Ghati Khazi

Yaway Ghati Khazi Ta Bali Khazi Wel:

Tata Cherta Pa Jwand Ki Da Khpal Ghatwali Ehsaas Shaway De?

Ghata Khaza: Aw Rata Khkari Yo Zal Rata Shaway Wo

Pehla Khaza: Agha Kala?

Ghata Khaza: Che Kala Rata Yo Woraz Dhobi Kaprhy Wapas Kari We,

Ma Te Tapos Karay Wo Che Wali?

Dhobi Wail Che “TROR MONGA TARPAALONA NA WENZO”

Gado Nelami

Yo Ze Ki Da Gado Nelami Rawana Wa

Awalany Awaz: 20 Laka

Dwaim Awaz: 25 Laka

Drem Awaz: 30 Laka

Yo Sarhi Pa Herantya Sara Agha Gadhi Ta Okata, Pa Gadhy Ki Yo Siz Sahe Na Wo, Nu Nezday Yo Bal Sarhi Na Ye Pukhtana Okra

Sarhy: “Yalaka Pa De Kabarhi Garhi Ki De Sa? Che Khalak Pe Domra Paisay Warkai”

Dwaim Sarhi Warta Jawab Warki: “Ror Jana! De Garhi Ter Osa Pori 10 Accidents Kari De Aw Ajeeba Khabara Da Da, Che Tolo Ki Sirf Khazi(Wives) Mrhay Shawi De.

Awalani Sarhi Samdasti Awaz Oko “40 Laka”

Podari

Yaw Podari Da Shpe Pa Tyara Ki
Pa Cycle Bandi Pa Adeera(Muqbara, GraveYard) Teer Sho.
Kala Che Da Adeera Na Owato
Nu Da Zan Sara Ye Owail

“Che Da La Kam Road Wo Che Penza Dersh(35) Jampona Wo Paky”

faqir

1 faqir 1 sari ta wel
10Ruply raka
Sary wyl mate neshta saba ba darkam

Faqir:hr sary wy saba ba darkam bala wraz ba darkam
pa de k kho zmung lakuno rupy bnde shwe.:)))

Wednesday, 16 January 2013

kaliwal pa cenima ki

1 kaliwal pa cenima ki film katalo
.
Pa film ke 1 sher pa manda manda ra rawan wo
.
Kaliwal owerodo aw sadar ye pa oga ko aw manda ye kra
khalko warta way, alaka ma takhta, da khu bas film de
.
Kaliwal: Da kho mata hum pata da che da film de, kho haga kho zanawar de haga ta sa pata da....

Dam

Pa yaw wada ki yaw dam dholky ghaghawalo nasapa zalzala shwa 
dam manda kra pa darwaza ki wankhato,
dam chagi kry v rashy khalqa khlas me kaye 
da saboot sara gair yam

Saree ao khaza

Da yao saree na bazar k khza wrka shwa, report dapara dak-khane ta laro..

Dak-khani wala warta ve thani ta lar sha..

Sare wapas rawan sho ao zan sara ye owail '

Wallah da khushalay na pa zan na pohegam che kam khwa laar sham.

Podari

1 Podari da chat na khkta raprewato
.
khalak te gair chapair ragond sho
khalko te tapos oko: Sechal osho rora
.
Podari: Pata neshta yaar mong pakhpala was ralo :)

pagal

Yao Pagal pa gadi ke nast wo driver ba sat pa sat ger badlao
lag sat pa ye dady odrao no pagal da gadi na ger raobaso

driver warta wai da de sa chal oko

Pagal:ta war pore pa tola lar enkhate we ao ma darla pa yao ment ki westo :))

Tuesday, 15 January 2013

garmi oba

1st Saray: Pa kor ki sirf zama Hukam chalegi, Che za owem che garmi oba rawre
nu bas hagu Garmi oba rawre
.
2nd Saray: Garmi Oba wali??
.
1st Saray: Pa garmi obo lokhi kha pakegi kana

sandal

1 Saray da kor na ra owato, Khazi pe pa sandal guzar oko
.
Bahar walar kasano oledo, nu o ye way:
.
"Da bal sandal hum ra guzar ki che dwana ogandama"

Hazrat

Da Yo Sari Nama Wa ”Hazrat”..

Pa Yawa Company K Ye Lottery Aghastay Wa..
Da Qura-Andazi Pa Wraz Company Ta Laro..
Tol Khalaq Rajamaa Wo..
Da Qura-Andazi Na Pas Mezban Stage Ta Laro Da Khush Nasib Nama Aghasto Dapara..
Ao Che Sanga Ye Wail Che Khawateen O Hazrat..
No Da Kas Bal Kas Ta Wai Che Da Yo Khush Nasib Kho Za Yam

Kho Da Khawateen Pake La Sok Da?

Live Radio Station Ta Call

Yao Sari Live Radio Station Ta Call Oko…

Saray: Hello Ji, Da Radio Station De,.?
Operator: Ao Jee Da Radio Dy.

Saray: Zama Awaz Os Live Awredale Kegi.?
Operator: Ao Ji Staso Awaz Os Live Aoredale Kegi Pekhawar ke.

Saray: Yani Da Roto Tanoor Wala Sari Sara Radio Ke Hum Zama Awaz Aoredale Shi.?
Operator: Pa Ghusa Ke Uwel Ao Ao Ao Khabara Kawa.

Saray: Alaka Gulab Khana! Ka Ta Zama Awaz Aore Nu Serf 4 Rotay Raora, Agha Melmana Laaral Kha….

buniry ao swati

Yao buniry ao swati pa road rawan wo

Swati bunire ta wai:'Yar sa de khyal dy seroza k na zo'

Buniray:mara seroza ba sa time rize za che raksha k lar sho

Mobile

alaka pa 1000 rupai me mobile waghesto
Usb,infrared,bluetooth,5 mega pixel camera,touch screen,Mp3,radio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hes paki neshta
kha dy kna :)

Sunday, 13 January 2013

Yaw Podari

Yaw Podari Da Shpe Pa Tyara Ki
Pa Cycle Bandi Pa Adeera(Muqbara, GraveYard) Teer Sho.
Kala Che Da Adeera Na Owato
Nu Da Zan Sara Ye Owail
“Che Da La Kam Road Wo Che Penza Dersh(35) Jampona
Wo Paky”

Friday, 4 January 2013

Buneri au cycle

Yao Buneri Pa Cycle Da Paiso Notona Lagwali Wo
Au bazar ta rawan wo

Cha Te Tapos Oko Da Wale

Buneri:Kharab De Mistri Wy

Chi Paise Pe Olagawa No Tik Ba Shi
 

©2019 Pukhto SMS