Sunday, 20 July 2014

Rupee

دوستانو یوه عبرتناکه او لنڈه قیصه
.
یو وخت په یو جماعت کی د جمع لپاره خلق په انتظار ناست و
نو غریب سڑى د مالداره سڑى سخه صف کی مخکی ناست و
نو مالداره سڑى دی غریب سڑى ته وویل چی زه به تاته روپئ درکرم دا مخکی صف ماته پریگده
نو غریب سڑى ورته وویل چی سمه ده
نو غریب وروسته او مالدار مخکی کیناست
نو مالداره دی غریب ته وویل چی روپئ دیر خه شی دی
چی درمی کڑی نو مخکی صف دی راته پریخود
نو غریب ورته وویل چی دا روپئ دیر خراب شی دی
چی تا سره وی نو ته وروسته ناست وی
او اوس چی ماسره دی زه وروسته ناست یم ...

Peryaan


ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺩﺍﺭ : ﻣﺎ ﺍﻭﺭﻳﺪﻟﻲ ﺩﻱ ﭼﻲ ﺩﻱ ﻛﻮﺭ ﻛﻲ
ﭘﻴﺮﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﻭﺭﺗﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺯﻱ ؟؟ _
_
_
_
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻜﺎﻥ : ﻧﻪ ﻳﺮﻩ ﺩﺍ ﻫﺴﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ
ﺯﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺍﻭﺷﻮ
_
ﭼﻲ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
ﻣﮍ ﺷﻮﻱ يم

Charya ghar

طوﻃﻲ ﮔﻞ ﺩﻩ ﺑﻴﺮﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺭﺍﻏﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﭼﮍﻳﺎ ﮔﻬﺮ ﻛﻲ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﻮ
_
ﺩﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﮔﻞ ﮈﻳﻮﭨﻲ ﺩﺍ ﻭﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺮﺭﻩ
ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﺳﺮﻣﻦ ﺍﭼﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻲ
_
ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﺩﻩ ﭘﻨﺠﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺍﻛﻲ ﺩﻩ ﺷﻴﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭﻩ
_
ﺩﻩ ﺩﻭﺍﮌﻭ ﭘﻨﺠﺮﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﺰ ﻛﻲ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭﻩ
_
ﻳﻮﻩ ﻭﺭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ
ﺷﻴﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮﻱ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻲ
_
ﺍﻭﺱ ﺩﻱ ﺍﻭﻳﺮﻳﺪﻭ ﺍﻭ ﺷﻮﺭ ﻱ ﺟﻮﮌ ﻛﮍﻭ
_
ﺑﭻ ﻣﻲ ﻛﮍﻱ ___ ﺷﻴﺮ __ ﺷﻴﺮ __ ﺷﻴﺮ
_
ﺷﻴﺮ ﺯﺭ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻠﻪ ﺩ ﺩﻩ ﻏﻮﮒ ﺗﻪ ﻧﺰﺩﻱ ﻛﮍﻩ ﺍﻭ
ﻭﻳﻞ ﻱ ﻭﺭﺗﻪ ﭼﻲ
_
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻮﻛﺮﮮ ﻧﻪ ﺍﻭﺯﻱ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﻩ
ﺯﺍﻥ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﺑﺎﺳﻲ

Peshmanai

Yo mullah jumat k osido cha warla pishmany rawnaro
no che der tang sho no loud speakar ye on ko ao pa chaga sho.

Pishmany rorai geeni
Azan darta koma:.

Da Rojy har makham akhtr v no

Ao ya Qurbaaaaaaaaaaaaaaaaan!
“Da Rojy har makham akhtr v no…
Ao zaray zaray da peshmani da lasa shuma”..!

Wednesday, 5 February 2014

Melmanaپخوا به چي كور ته ميلمانه راغلل نو سه ساعت پس به ي ويل جانماز شته چي مونز اوكم،


او نن سبا چي كورته ميلمانه راشى نو سه ساعت پس به وايى ,
,
,
,
,
,
,,
نرى پن والا چارجر شته.
.

Jinay au halak


هلك يو جينے زان سره په ايكس ايل كي روانه كڑي وه،

يو زے كي هلك گاڈي سايڈ ته اودرو او جينے ته ي ويل: جانو زه تاته نور دروغ نه شم وئيلي،
يو خبره درته كوم

جينے: وايه جانو سه خبره ده؟

هلك: خبره دا ده چي ما واده كڑي دي،

جينے: اوهو زڑه دي رانه يوڑو مڑه،
,
,
,
ما ويل كه ته دا ويل غواڑي چي 
,
,
,
,
,
,
دا گاڈي د رينٹ دي.

Tuesday, 4 February 2014

Jinay au halak


یو جینئ او هلک د یو بل نه خپه وو،نو جینئ ورته داسی په ترس نطر اوکتل او دا ٹپه یی اوکڑه ،چی,,,
,,,,,
گودرته ،زم راپسی راشه,,
ماپه منگی کی پراٹی راوڑی دینه,,
,,
هلک ورته شاه کڑه او په جواب کی یی ورته دا ٹپه اوکڑه چی,,,
,,,,
په پراٹو می سه کار نشته ,,
ماپه بازار کی زلوبئ خوڑلی دینه

Khaza

د يو سڑى خزه مڑه شوي وه، 

يو ورز سوچ خفه ناست وو سر يى خكته كڑي وو،

يو خائسته جينئ راغله ورته يي ويل،
ستا خزه زما ڈيره نزدي ملگري وه، د هغي به راته سه نشانى ملاو نه شى؟

سڑى سر راوچت كو او سترگو كي يى اوخكي راغلي او ورته يى اوي،
,
,
,
,
,
,
,
,

زه يم كنه، په ما به دي كار اونشى
.

Da kor talay


يو سڑي د بجلئ دكان ته راغي او غصه كي دكاندار ته ويل، 

زه پرون هم راغلي ووم، ستاسو نه چي ما د كور دپاره كومه ٹلے اوڑي وه هغه خرابه شوي ده،
تا ويل زه كس درليگم ٹيك كولو له، خو تر اوسه سوك رانغلل؟

دكاندار: صيب ما خو پرون خپل نوكر طوطى گل درليگلي وو،

كه سنگه طوطى گله؟

طوطى گل: او جى زه پرون ورغلي ووم، 
ڈير ساعت مي ٹلے واله خو د كور نه سوك راونه وتل نو 

واپس راغلم.

Wife


يو كس ته د خپل گاونڈى د طرف نه ميسج راغي

زه ستا نه معافى غواڑم زكه چي زه ستا WIFE استمالومورز او شپه يى استمالوم

هغه وخت يى استمالوم چي كله ته كور نه يي

او ريشتيا خو به دا وى چي ته ي دومره نه استمالے لكه سومره چى زه،

خو اوس ماته د احساس اوشو چي دا كار زه غلط كوم او اميد لرم ته به ما معاف كي،

سڑي كور ته راغي او خزي سره په جگڑه شو او خه مرگ له يى اوواله،

يو سو مينٹه پس ورته د هغي گاونڈى د طرف نه بل ميسج راغي،

خفه نه شي يار spiling كي غلط شوي ووم زما مطلب وو،
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

WI-FI

Thursday, 30 January 2014

Dehshat ghardزما دوہ ملگری . ایس پی طوطی گل او . ایس ایس پی قل قلا خان پہ چیک پوسٹ باندی ولاڑ وو 
چیکینگ ئ کولو 
د یو مشکوک گاڈی تلاشی ئ کولا 
د گاڈی نہ پری دھشت گردو ھینڈ گرنیٹ راگوزار کڑو او اوتختیدل 

ٹول سپاھیان پہ زمکہ سملاستل

د نورو چیک پوسٹونو نہ نفری راغلہ 
مکمل خاموشی وہ

بم ڈسپوزل والا راغلو

ایس پی قل قلا خان پہ لاؤڈ سپیکر اعلانونہ کول 

ڈیر خلق جمع شوے وو

قل قلا خان بار بار خلق د راتلو نہ منع کول 

ماتہ فون اوشو زہ ھم لاڑم

د شپی تیارہ وہ 

ما د ٹارج پہ رنڑا جائزہ واخستہ او غلے غلے د ھینڈ گرنیٹ خواہ لہ ورنزدے شوم 

او کلیمہ می اوئیلہ

ھینڈ گرنیٹ تہ می لاس کو
ٹول خلق زما پہ تماشہ وو
او زما بھادرئ تہ ئ سلوٹونہ کول 

خو ھغہ وخت زہ ڈیر حیران شوم 
کلہ چی ما ھیڈ گرنیڈ پہ لاس کی را اوچت کڑو نو ھغہ
_
_
_
_
_
_

_

 

©2019 Pukhto SMS