Sunday, 20 July 2014

Rupee

دوستانو یوه عبرتناکه او لنڈه قیصه
.
یو وخت په یو جماعت کی د جمع لپاره خلق په انتظار ناست و
نو غریب سڑى د مالداره سڑى سخه صف کی مخکی ناست و
نو مالداره سڑى دی غریب سڑى ته وویل چی زه به تاته روپئ درکرم دا مخکی صف ماته پریگده
نو غریب سڑى ورته وویل چی سمه ده
نو غریب وروسته او مالدار مخکی کیناست
نو مالداره دی غریب ته وویل چی روپئ دیر خه شی دی
چی درمی کڑی نو مخکی صف دی راته پریخود
نو غریب ورته وویل چی دا روپئ دیر خراب شی دی
چی تا سره وی نو ته وروسته ناست وی
او اوس چی ماسره دی زه وروسته ناست یم ...

Peryaan


ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺩﺍﺭ : ﻣﺎ ﺍﻭﺭﻳﺪﻟﻲ ﺩﻱ ﭼﻲ ﺩﻱ ﻛﻮﺭ ﻛﻲ
ﭘﻴﺮﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﻭﺭﺗﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺯﻱ ؟؟ _
_
_
_
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻜﺎﻥ : ﻧﻪ ﻳﺮﻩ ﺩﺍ ﻫﺴﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ
ﺯﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺍﻭﺷﻮ
_
ﭼﻲ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
ﻣﮍ ﺷﻮﻱ يم

Charya ghar

طوﻃﻲ ﮔﻞ ﺩﻩ ﺑﻴﺮﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺭﺍﻏﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﭼﮍﻳﺎ ﮔﻬﺮ ﻛﻲ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﻮ
_
ﺩﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﮔﻞ ﮈﻳﻮﭨﻲ ﺩﺍ ﻭﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺮﺭﻩ
ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﺳﺮﻣﻦ ﺍﭼﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻲ
_
ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﺩﻩ ﭘﻨﺠﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺍﻛﻲ ﺩﻩ ﺷﻴﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭﻩ
_
ﺩﻩ ﺩﻭﺍﮌﻭ ﭘﻨﺠﺮﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﺰ ﻛﻲ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭﻩ
_
ﻳﻮﻩ ﻭﺭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ
ﺷﻴﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮﻱ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻲ
_
ﺍﻭﺱ ﺩﻱ ﺍﻭﻳﺮﻳﺪﻭ ﺍﻭ ﺷﻮﺭ ﻱ ﺟﻮﮌ ﻛﮍﻭ
_
ﺑﭻ ﻣﻲ ﻛﮍﻱ ___ ﺷﻴﺮ __ ﺷﻴﺮ __ ﺷﻴﺮ
_
ﺷﻴﺮ ﺯﺭ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻠﻪ ﺩ ﺩﻩ ﻏﻮﮒ ﺗﻪ ﻧﺰﺩﻱ ﻛﮍﻩ ﺍﻭ
ﻭﻳﻞ ﻱ ﻭﺭﺗﻪ ﭼﻲ
_
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻮﻛﺮﮮ ﻧﻪ ﺍﻭﺯﻱ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﻩ
ﺯﺍﻥ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﺑﺎﺳﻲ

Peshmanai

Yo mullah jumat k osido cha warla pishmany rawnaro
no che der tang sho no loud speakar ye on ko ao pa chaga sho.

Pishmany rorai geeni
Azan darta koma:.

Da Rojy har makham akhtr v no

Ao ya Qurbaaaaaaaaaaaaaaaaan!
“Da Rojy har makham akhtr v no…
Ao zaray zaray da peshmani da lasa shuma”..!
 

©2019 Pukhto SMS