Sunday, 20 October 2013

Pukhto jabaله طرفه ڈى ايس پى چرسى خان
يو انگرير پيخور كي اوتر اوتر گرزيدو، د هوٹل لار تي غلطه شوي وهه،
مخي له ورله خوالدار قل قلاخان او سپاهى طوطي گل ورغلل
د هغوى نه ي په انگلش تپوس اوكو خو هغوى په انگلش سه پوخيدل،
بيا ي تري اردو كي تپوس اوكو خو پوهي نه شو 
تردي چي چينى، جاپانى او فرانسيسى ژبه ي ورته اويله خو هغوى له د پختو نه علاوه بله ژبه نه ورتله
انگريز سر خكته كو او روان شو،
طوطى گل قل قلاخان ته ويل،سر جى مونگ له هم نوري ژبي زده كول پكار دى، چي كم از كم چاله جواب خو وركوو كنه

خوالدار قل قلاخان ورته ويل، پريده مڑه دي انگريز له ٹولي ژبي ورزى، نو سه توره ي اوكڑه، د بوتل په شان گرزى
اصل ژبه خو زمونگ پختو ده چي هر چا له ورزى.

Lewanayد یو سڑی خزہ سختہ ناجوڑہ وہ.خاوند تہ ی اوے، 
کہ زہ مڑہ شوم نو تہ بہ سہ کے؟ 

خاوند: زہ خو بہ لیونے شم.

خزہ: بلہ خزۂ خو بہ نہ کےکنہ ؟ 

خاوند: د لیونو سہ پتہ لگی..

Saturday, 19 October 2013

Pardaيو كس جماعت كي ٹير واچو، نو ملا ويل:

ٹيز كه هرچا اچولي وى خو تاسو ٹول دوباره اودس اوكے، چي په هغه كن پرده راشى،

ٹولو دوباره اودس اوكو او چي كله مونز اوشو نو طوطى گل اودريدو او ويل ي

زه ستاسو د ٹولو ڈيره شكريه ادا كوم،
چي تاسو په ما پرده واچوله.
.

Ramanda ke malgaru ma katmal newaly dy


ﺮﺍﻣﻨﮉﮦ ﮐﮯ ﻣﻠﮕﺮﻭ ﻣﺎ ﮐﭩﻤﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ. 

ﭘﮧ ﺩﻭ ﮔﻮﺗﻮ ﻣﮯ ﻫﺴﮯ ﭘﮧ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ.

ﭘﮧ ﮐﭧ ﮐﮯ ﻣﮯﺩﮦ ﺷﭙﮯ ﻟﮑﮧ ﺩ ﻏﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ.

ﺩﮦ ﺑﺮﯾﺘﻮﻧﮧ ﻣﮯ ﺳۂ ﺭﻧﮕﮧ ﭘﮧ ﭼﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ

ﺭﺍﻣﻨﮉﮦ ﮐﮯ ﻣﻠﮕﺮﻭ ﻣﺎ ﮐﭩﻤﻞ ﻧﯿﻮﻟﮯ ﺩﮮ..

Sumra khkule Mazigar day


Sumra khkule Mazigar day 

Wah Wah
1 Zal Bya Sumra Khkule Mazigar Day . . . . Starge De Kaar Na kai lala Da Kho shpa da.............

Da bal cha mobileطوطى گل ملگرو سره ناست وو ٹولو چرس سكل

دي كي په ميز باندي پروت موبايل اوكڑنگيدو،طوطى گل اوچت كو، هيلو سوك؟

د هغه طرف نه جينے وه،

ويل ي هيلو جانو،
تا چي د پلار نه كومي پيسي پٹي كڑي وي او ما سره دي ايخي وي د هغي نه زه شل زره اولگوم د سرو زرو والے اخلم

طوطى گل: او واخله دي كي د تپوس سه ضرورت دي

جينے: زان له به اختر له جامي هم واخلم، په دوه زره جوڑه ده

طوطى گل: او او واخله دري سلور واخله

ملگرو ورته ويل، هلكه ليوني شوي ي سه؟ جوڑ اثر ي درباندي اوكو

طوطى گل: ليوني نه يم خو دا موبايل چي د چا دي   

Da marr kedo tareeqyد مڑ كيدو دري طريقي

1: سگرٹ سكل شروع كه،
ديرش كاله كي به مڑ شي،

2: پوڈر شروع كه، لس كاله كي به زے ته اورسي
,
,
,
,
,
3: چا سره ريشتوني مينه اوكه،
په ژوندوني به مڑ شي,

Khaza au khawandخزی خاومد ته ووی چی رازه کنه چی په گآڈی کی په چکر لاڑ شو کنه
او ڈرایونگ به زه کومه
خاوند : خه چی ته ڈرایونگ کی نو بیا خو زو به په کار car کی او رازو به په اخبار کی

Tuesday, 15 October 2013

Double sawariهلكان په موٹرسايكل روان وو، په لار كي پوليس والا اودرول ورته ي ويل

ڈبل سوارى باندي بنديز دي او تاسو سلور كسه سواره روان ي

هلكان خيران شو 
كوم كس چي موٹر سايكل چلوو، هغه زر شاته اوكتل او ملگرو ته ي اووي
,
,
,
,
,
دله گانو هغه پينزم سه شو

Speeدو سپی وو یو دا خار یو دا کلی
دا کلی سپی خه صحت مند وو او دا خار سپی ڈیر کمزورے
یو ورز دا کلی سپی خار ته راغلے او دا خار سپی ته یی اووی چی ته خو ڈیر کمزورے شوے یی دلته سه ته پروت ماسره کلی ته لاڑشه چی لگ خه شی
دا خار سپی ورته ووی لگ صبر اوکڑے اوس به وینی چی سه ته پروت یمه
په دی کی یو خارے مستی جینی ته ووی چی ای په تا دا پمن سپی واچومه

دا خار سپی دا کلی سپی ته اووی اؤگوره کنه سنگه چانس می اووخو

Mrra jinayیو جینے بلے ته ووی چی اله ته خو ژوندی یی دا سنگه

هغه بلے ورته ووی ولے زه سه مڑه خو نه وومه
اولنے جینے ورته اووی چی پرون دے مور مونگه کره راغلے وو زما مور ته یی ووے چی قنچی راکه لور له می غاڑه پریکومه

Faqeerفقیر : جناب 10 روپیے راکه چایے سکمه
سڑے : چایی خو په 5 ده
فقیر : په گرل فرینڈ هم سکمه کنه
سڑے : خه گرل فرینڈ ده هم جوڑه کڑےده
فقیر: نه گرل فرینڈ خو زه فقیر کڑےیمه

Mobile phoneطوطى گل ملگرو سره ناست وو ٹولو چرس سكل
دي كي په ميز باندي پروت موبايل اوكڑنگيدو،

طوطى گل اوچت كو، هيلو سوك؟

د هغه طرف نه جينے وه،

ويل ي هيلو جانو،
تا چي د پلار نه كومي پيسي پٹي كڑي وي او ما سره دي ايخي وي د هغي نه زه شل زره اولگوم د سرو زرو والے اخلم

طوطى گل: او واخله دي كي د تپوس سه ضرورت دي

جينے: زان له به اختر له جامي هم واخلم، په دوه زره جوڑه ده

طوطى گل: او او واخله دري سلور واخله

ملگرو ورته ويل، هلكه ليوني شوي ي سه؟ جوڑ اثر ي درباندي اوكو

طوطى گل: ليوني نه يم خو دا موبايل چي د چا دي   
 

©2019 Pukhto SMS